Majątek i finanse.
  1. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych pismami prawa dla jednostek budżetowych.
  2. Jednostka i jej działalność są finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasto Zgierz, a uzyskane dochody odprowadzane na rachunek Gminy Miasto Zgierz.
  3. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy.
  4. Jednostka użytkuje i gospodaruje mieniem przekazanym jej przez Gminę Miasto Zgierz.
  5. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: Statut Miejskich Usług Komunikacyjnych.

separator