Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

R e g u l a m i n
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
obowiązujący w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu
(Załącznik do zarządzenia nr 1/2009 Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu z dnia 5 stycznia 2009 r., zmieniony zarządzeniem nr 21/2011 Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu z dnia 3 listopada 2011 r.)

§ 1.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej “ustawą”, (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458). 

§ 2.
1. Oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej “komisją”.
2. Komisję powołuje kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
3. Komisja jest powoływana każdorazowo dla każdego naboru.
4. W skład komisji wchodzą co najmniej 2 osoby.

§ 3.
Komisja ustala treść ogłoszenia o naborze i przekazuje ją do publikacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 4.
Po upływie terminu do składania dokumentów przez kandydatów komisja dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów i ustala listę kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

§ 5.
Po ustaleniu listy, o której mowa w § 4 komisja przystępuje do oceny merytorycznej kandydatów, która może być przeprowadzana w oparciu o: różne metody i techniki naboru – metody mogą być np. problemowe lub szczegółowe i w ramach każdej z metod mogą być stosowane różne techniki – pisemna (test, rozwiązanie zadania problemowego) lub technika mieszana bądź ustna.

§ 6.
1. Po dokonaniu oceny merytorycznej, komisja przystępuje do podsumowania naboru i wyłonienia kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w trakcie naboru.
2. Komisja wyłania kandydata w drodze głosowania, każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos “za”.
3. Głosowanie obejmuje wszystkich kandydatów podlegających ocenie merytorycznej.
4. Za wyłonionego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów “za”.
5. W razie równej liczby głosów uznaje się nabór za nierozstrzygnięty.
Kandydat powinien być oceniany zarówno pod względem spełnienia wymogów związanych ze stanowiskiem urzędniczym (niezbędnych i dodatkowych), jak i wyników np. rozmowy kwalifikacyjnej czy testu.

§ 7.
Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania. Elementy protokołu określa art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 8.
1. Po ustaleniu wyniku naboru i sporządzeniu protokołu komisja podaje informacje do BIP oraz na tablicę ogłoszeń Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
2. Wynik ustalony przez komisję jest ostateczny.


Ilość odsłon: 5350
Dokument wytworzył(a): Grzegorz Kowalski
Wprowadził(a): Anna Pilarczyk
Data publikacji: 2008-04-09 10:53
Ostatnia zmiana: 2013-01-10 17:58
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja podstawy prawnej, usunięcie odnośnika do strony http://www.umz.zgierz.pl/bip/

Rejestr zmian - (4)
Data: 2013-01-10 17:58Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: aktualizacja podstawy prawnej, usunięcie odnośnika do strony http://www.umz.zgierz.pl/bip/
Data: 2009-01-08 13:31Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Zmiana linku do zakadki Praca.
Data: 2009-01-08 13:19Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wprowadzenie nowego regulaminu naboru.
Data: 2008-04-14 11:36Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Dodanie informacji o lokalizacji ogłoszeń.
Data: 2008-04-14 11:24Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator